Cmentarz

REGULAMIN CMENTARZA

Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku


Na podstawie art. 2 i art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. nr 29 poz. 1542 z późn. zm./ w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. /Dz. U. nr 51 poz. 318/ stanowi się, co następuje:


§ 1
Cmentarzem administruje Proboszcz Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Optówku.

§ 2
Cmentarz grzebalny jest miejscem poświęconym. To miejsce ciszy i modlitwy. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

§ 3
Na cmentarzu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. /Dz. U. nr 48 poz. 284/ urządza się:

a. groby ziemne – dół w ziemi, do którego się składa trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią;
b. groby murowane – dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę;
c. groby rodzinne /grobowce/ – grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn.

§ 4
Na cmentarzu stosuje się opłaty:
a. za miejsca grzebalne
b. za postawienie nowego pomnika
c. za zarezerwowanie miejsca na grób

§ 5
1. Opłaty za miejsca grzebalne wymienione w § 3 wnosi się na okres 20 lat.
2. Opłaty nie podlegają zwrotowi.
3. W przypadku dochowania do istniejącego grobu lub miejsca rezerwowego pobiera się opłatę uzupełniającą do pełnych 20 lat.
4. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).
5. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekroczyć 1-go roku.
6. W przypadku nie uiszczenia opłaty 20-letniej w terminach określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
7. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji.
8. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 6
1. Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.
2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego, spoczywającego w tym grobie.
3. Dysponentem nowo wybudowanego grobu rodzinnego (grobowca), przeznaczonego do pochowania więcej niż jednej osoby, jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę cmentarną.

§ 7
1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
a. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem miejskiego inspektora sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi zasadami;
b. na zarządzenie prokuratora lub sądu.
2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (wg wykazu ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej) nie mogą być ekshumowane przed upływem 2. lat od dnia zgonu (nie dotyczy to zarządzenia prokuratora lub sądu).
3. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.

§ 8
Miejsca rezerwowe, przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji zarządcy cmentarza, bez względu na uiszczoną opłatę.

§ 9
Pochówki może wykonywać tylko ta osoba lub firma, która uzyskała zgodę zarządcy cmentarza.

§ 10
Załatwianie spraw związanych z działalnością cmentarza lub pracami wykonywanymi na cmentarzu odbywa się w biurze parafialnym.

§ 11
Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim odpisu karty zgonu.

§ 12
1. Wszelkie prace remontowo-budowlane np.: wymiana pomników, remont już istniejących, wylewanie lub układanie chodniczków na cmentarzu mogą być prowadzone tylko w dni powszednie.
2. Na wszystkie w/w prace wykonawcy powinni mieć pozwolenie wydane przez Ks. Proboszcza. Wymagane jest przedstawienie szkicu nowego pomnika (w 2 egzemplarzach), z podaniem jego wymiarów oraz treści napisu, który zostanie na nim umieszczony.
3. Prace prowadzone bez zezwolenia uważane są za nielegalne.
4. Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, bądź ich porzucenia na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.

§ 13
1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
a. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
b. wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;
c. wprowadzania zwierząt;
d. samowolnego usuwania krzewów bądź drzew.
e. palenia papierosów
2. Na terenie cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego zgłoszenia w biurze parafialnym i uzyskania zgody zarządcy cmentarza, dokonywania następujących czynności:
a. prac kamieniarskich i budowlanych;
b. wjeżdżania pojazdami mechanicznymi;
c. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej;
d. ustawiania ławek, ogrodzeń;
e. samowolnego sadzenia drzew i krzewów;
f. przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju (np. elementów nagrobków, kwiatów, sprzetu do pielęgnacji cmantarza itp.).

§ 14
W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zarządcy cmentarza służą uprawnienia, wynikające z przepisów regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.

§ 15
Skargi i wnioski można kierować do zarządcy cmentarza.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 z późn. zm.).

§ 17
Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej parafii oraz jest do wglądu w biurze parafialnym.

§ 18
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Zarządca cmentarza
Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Ks. Andrzej Bohdanowicz
Proboszcz


Opatówko, dnia 18 października 2008 r.


Kontakt