Świetlica Środowiskowa

Świetlica środowiskowa w Opatówku powstała w październiku 2007 roku z inicjatywy Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nekli. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, tj. w poniedziałki i środy w godzinach od 16.30 do 18.30.

Działalność świetlicy środowiskowej uzupełnia deficyty w tych sferach, które przygotowują dziecko do życia w społeczeństwie. Zapewnia efektywne zagospodarowanie wolnego czasu poprzez różne formy zajęć świetlicowych. Sprawia, że dzieci mają miejsce, gdzie mogą odrabiać lekcje, a wykwalifikowana kadra pomaga w nadrobieniu zaległości szkolnych. Wszelkie zajęcia zmierzają do budowania w nich poczucia własnej wartości, samoakceptacji, poszerzania samoświadomości, rozwoju umiejętności interpersonalnych, precyzowania celów życiowych. By w przyszłości były zdolne do odpowiedzialnego, zdrowego emocjonalnie, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi życia.

Dlatego też, w ramach działalności świetlicy dzieci i młodzież uczestniczy w zajęciach plastyczno-technicznych, sportowych, kulinarnych, profilaktycznych, komputerowych oraz w zajęciach:
  • rozwijających umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, wycinanie, wyklejanie, modelowanie przy użyciu plasteliny itp.),
  • wzbogacających posiadane wiadomości, zaspokajających ciekawość świata (czytanie książek, rozmowy i pogadanki z dziećmi, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne),
  • kształtujących umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, quizy, rebusy, odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do zajęć szkolnych),
  • rozwijających pamięć i koncentrację uwagi,
  • wzbogacających ekspresję twórczą (wymyślanie fragmentów np. zakończenia lub całości bajek, opowiadań, prace plastyczne itp.),
  • kształtujących ekspresję ruchową ( np. zabawy ruchowe przy muzyce)
  • relaksujących i wyciszających( spacery, oglądanie bajek itp. ).


Do pobrania:

Kontakt