Przepisy Ruchu Drogowego dotyczące rowerzystów


Rowerzysta ma obowiązek korzystać z istniejącej drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych. Gdy nie ma drogi dla rowerów, powinien on korzystać w pierwszej kolejności z pobocza. Musi on pamiętać o obowiązującej zasadzie nakazującej zrezygnować z jazdy poboczem, o ile jazda rowerem utrudniałaby poruszanie się pieszych lub gdy pobocze nie nadaje się do jazdy. Dopiero w ostateczności, gdy nie ma drogi rowerowej i gdy rowerzysta nie może skorzystać z pobocza (ze względu na jego brak lub na pojazdy stojące na nim) możliwa jest jazda prawą stroną jezdni. Oczywiście kierujący rowerem powinien jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, a w przypadku gdy jedzie więcej niż jeden rower, powinny one poruszać się jeden za drugim. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.Rowerzysta poruszający się po drodze dla rowerów ma pierwszeństwo przed pieszymi. Nie tyczy się to osób niepełnosprawnych. W przypadku korzystania z drogi dla pieszych, piesi mają pierwszeństwo przed rowerami.
1.     Jazda rowerem po chodniku
Tak, jak dotychczas rowerzysta może korzystać z chodnika w wyjątkowych przypadkach. Ostatnio zmieniły się jednak warunki, które muszą zostać spełnione, aby rowerzysta mógł wjechać na chodnik.
Rowerzysta może korzystać z chodnika, gdy:
·         dozwolona prędkość dla pojazdów na jezdni przekracza 50 km/h
·         szerokość chodnika wynosi min. 2 metry
·         gdy na drodze panują  niekorzystne warunki pogodowe (śnieżyca, gołoledź, ulewa, mgła, silny wiatr)
Jadąc po chodniku, rowerzysta powinien jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym zapewniając im swobodę korzystania z chodnika.
2.   Przejazdy dla rowerzystów
Zgodnie z nowymi przepisami kierowca musi zachować szczególną ostrożność przy zbliżaniu się do przejazdu dla rowerzystów. Tak jak dotychczas musi on ustąpić pierwszeństwa rowerom przejeżdżającym przez przejazd.
Kierowca skręcający w drogę poprzeczną ma pierwszeństwo przed rowerzystą przejeżdżającym przez jezdnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy rowerzysta znajduje się na wyznaczonym przejeździe.
Rowerzysta może przekroczyć przejście dla pieszych jako pieszy prowadzący rower. Przejazd dla rowerzystów powinien być oznaczony znakiem pionowym D-6a lub D-6b i znakiem pionowym P-11.
3.   Jazda rowerzysty po poboczu
Wjazd rowerzysty z drogi rowerowej na pobocze jest włączaniem się do ruchu. Dlatego wyjeżdżając na pobocze rowerzysta musi zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się po poboczu.
4.   Kolumna rowerów
Jadąc w kolumnie rowerzystów, należy pamiętać, że odległość od poprzedzającego pojazdu nie jest określona. Liczba rowerów jadących w kolumnie nie powinna przekraczać 15. Odległość między kolumnami rowerzystów nie może być mniejsza niż 200 metrów, po to aby podczas wyprzedzania była możliwość „schowania się ” pojazdu – nie wolno przedzielać kolumny rowerzystów!
5.    Obowiązkowe wyposażenie roweru
Rower musi być wyposażony w:
1.       światło pozycyjne przednie o barwie białej lub żółtej selektywnej,
2.      światło pozycyjne tylne barwy czerwonej,
3.      światło odblaskowe tylne czerwone o kształcie innym niż trójkąt,
4.      przynajmniej jeden sprawnie działający hamulec,
5.      dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie przeraźliwym dźwięku.
 
6.   Kierującemu rowerem zabrania się:
1.       jazdy bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
2.      czepiania się innych pojazdów,
3.      wjazdu na autostrady (oznaczone znakiem D-9), drogi ekspresowe (oznaczone znakiem D-7),
4.      wjazdu na drogi na których jest postawiony znak B-9 „Zakaz wjazdu rowerów”, znak B-1 „Zakaz ruchu wszelkich pojazdów” lub znak B-2 „Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów”.

Uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany stosować się do wszelkich przepisów ruchu drogowego, poleceń i sygnałów dawanych przez kierujących ruchem lub osoby uprawnione, sygnałów świetlnych, znaków drogowych w następującej kolejności:
1.       Polecenia i sygnały dawane przez kierującego ruchem (policjant, żołnierz) lub osoby uprawnionej (dróżnik kolejowy),
2.      Sygnały świetlne,
3.      Znaki zawarte,
4.      Normy zawarte w kodeksie drogowym.