You don't have any news items tet.

Kontakt

REGULAMIN PARAFIALNEJ GRUPY ROWEROWEJ
 
1. Parafialna Grupa Rowerowa, zwana dalej PGR jest grupą nieformalną, działającą przy Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku. Jej skład ulega zmianom a uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne.

2. W rajdach mogą brać udział osoby nie należące do PGR-u, jednak są one zobowiązane do przestrzegania zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.

3. Dzieci biorące udział w rajdach, nie będące pod opieką Rodziców lub Dziadków muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rajdzie. W pisemnej zgodzie musi być wskazana osoba odpowiedzialna za dziecko.

4. Każdy uczestnik wycieczki musi posiadać przy sobie stosowny dokument, uprawniający do poruszania się po drogach: karta rowerowa, motorowerowa, prawo jazdy.

5.  Celem wyjazdów jest doskonalenie formy fizycznej, poznawanie uroków bliższych i dalszych zakątków naszego kraju.

6. Wszystkich uczestników wycieczek obowiązują przepisy dotyczące poruszania się po drogach publicznych. Obowiązujące zasady ruchu drogowego umieszczone są na stronie internetowej Parafii Opatówko.

6a. Zasady jazdy:
- każdy uczestnik zna i przestrzega przepisów Ustawy o Ruchu    Drogowym        
- grupę prowadzą oraz zamykają osoby do tego wyznaczone.
- zabronione jest wyprzedzanie prowadzącego, który dostosowuje tempo jazdy do możliwości całej grupy;
- dopuszczalna jest jazda dwóch rowerzystów obok siebie, jeżeli nie będzie to utrudniało jazdy innym uczestnikom ruchu drogowego.       
 - postoje należy robić poza jezdnią jak najdalej od jej krawędzi;
- podczas całej wycieczki jedziemy zwartą grupą, zachowując   bezpieczne odległości między sobą;
- zalecana jest jazda w kasku ochronnym.

7. Każdy dorosły uczestnik wycieczek w pełni odpowiada za swoje bezpieczeństwo oraz zachowanie na trasie. Nie utrudnia jazdy innym rowerzystom i nie stwarza zagrożeń. 
8. Wyjazdy odbywają się według ustalonego harmonogramu dostępnego na stronie internetowej Parafii, bez względu na pogodę. W trasę ruszamy punktualnie z wyznaczonego miejsca zbiórki.

9. Ubiór uczestnika powinien być dostosowany do warunków pogodowych.

10. Propozycje tras może zgłaszać każdy uczestnik wycieczek.

11. Każdy wpisany na listę dorosły członek grupy zobowiązany jest do opłacania miesięcznej składki, która wynosi 5zł. Dzieci są zwolnione z opłaty. Uczestnik wycieczki niebędący członkiem PGR zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 5zł.  Pieniądze wpłacamy podczas wycieczki osobie do tego wyznaczonej. Wysokość składki może zostać zmieniona podczas spotkania podsumowującego sezon.

12. Zebrane pieniądze wykorzystywane będą na potrzeby wszystkich uczestników podczas wycieczek lub spotkań ( opłata za wstęp, drobne upominki, słodycze itp. )

13. Wszystkich uczestników obowiązuje zasada wzajemnej życzliwości oraz pomagania sobie w trudnych sytuacjach. W grupie wszyscy są kolegami.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 04.02.2012.